Obrazek nagłówkowy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wywiadrzeka.mlynyrothera.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2023 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.12.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo ze względu na rodzaj dokumentu (np. skany, dokumenty bez struktury).
 • nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo,
 • Udostępniane filmy nie mają audiodeskrypcji oraz napisów rozszerzonych (dla niesłyszących).
 • Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową,
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • Widoczny fokus,
 • Wyróżnienie odnośników.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia: 05.12.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona nie wykorzystuje dedykowanych skrótów klawiszowych, działają tylko te wbudowane w przeglądarkę internetową.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Triebwasser anna.triebwasser@mlynyrothera.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 887 467 012. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Mennica oraz od tarasu. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach znajdują się podjazdy dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście od strony ulicy Mennica.
 • Szerokie drzwi z klamkami na odpowiedniej wysokości umożliwiają łatwe wejście do budynku.
 • Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia.
 • Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia. Do części pomieszczeń prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej.
 • Nasi Goście mogą skorzystać z windy, która ma odpowiednią szerokość, czujniki, a jasne światło wewnątrz nie powoduje zjawiska olśnienia. Winda wyposażona jest w sygnalizację wizualną i dźwiękową, jej obramowanie jest kontrastowe do otoczenia, a poziom jej posadzki dostosowany jest do poziomu podłogi na każdym piętrze.
 • W budynku dostępny jest schodołaz.
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze w Młynie oraz na wszystkich piętrach w Spichrzach.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku znajduje się pętla indukcyjna oraz znaczniki głosowe bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu.
 • W najważniejszych punktach obiektu znajdują się tabliczki informacyjne dla osób słabowidzących.
 • Dla osób Głuchych przygotowaliśmy karty komunikacji.
 • W przypadku chęci skorzystania z tłumacza PJM należy skontaktować się przed wizytą pod adresem: sekretariat@mlynyrothera.pl
 • Filmy na wystawie stałej „Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką” posiadają napisy i audiodeskrypcję, a aplikacje multimedialne umożliwiają powiększenie czcionki i dostosowanie kontrastu.
 • W punkcie info dostępne są tyflografiki wystawy stałej „Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką”.
 • Zespół został przeszkolony z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.